Statut

MATICA HRVATSKA

MOSTAR

 

STATUT MATICE HRVATSKE MOSTAR 

 

Mostar, 20. siječnja 2014. godine

 

Na temelju članaka 14. i 18. Zakona o udrugama i fondacijama („Službene novine FBiH“ br. 45/02) i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta MHM br. 01/14 od 20.1.2014., Skupština Matice hrvatske Mostar na svome zasjedanju od 20.1.2014. donijela je

 

STATUT

Matice hrvatske Mostar

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom uređuje se ustroj Matice hrvatske  Mostar (u daljnjem tekstu MHM), a osobito: naziv, sjedište, ciljevi i djelatnost, područje rada, tijela udruge i njihove ovlasti, odgovornost članova, zastupanje i predstavljanje, pravni status, znak i pečat, djelatnost, izvori sredstava i njihova namjena za slučaj prestanka rada društva i financijska izvješća, donošenje i izmjene statuta.

 

Članak 2.

Naziv udruge je MATICA HRVATSKA MOSTAR.

Latinski naziv Matice hrvatske glasi: MATRIX CROATICA

 

Članak 3.

Sjedište MHM je u Mostaru u Ulici kralja Zvonimira 14, a djeluje na području grada Mostara i Hercegovačko-neretvanske županije.

MHM ima svojstvo pravne osobe.

 

Članak 4.

MHM neprofitna je kulturna udruga hrvatskoga naroda.

Matica hrvatska utemeljena je u Zagrebu godine 1842. pod nazivom Matica ilirska, a od 1874. nosi ime Matica hrvatska i MHM djeluje na tragu ideja i ciljeva utvrđenih 1842, kao ciljeva slijednice današnjeg imena iz 1874.

 

Članak 5.

Pečat Matice hrvatske Mostar okrugao je, promjera 30 mm, a naziv je upisan kružno i to u gornjem luku tekst: Matica hrvatska, a u donjem luku Mostar dok su u sredini pečata logotipski  izvedena početna slova naziva MH.

Grafičko rješenje pečata čini sastavni dio Statuta

 

Članak 6.

MHM predstavlja i zastupa predsjednik, a u odsutnosti predsjednika potpredsjednik.

Predsjedništvo MHM može imenovati i dvije ili tri ovlaštene osobe koje će, u slučaju spriječenosti predsjednika, moći potpisati bankovne naloge, a čiji će potpisi biti deponirani u bankama preko kojih MHM obavlja svoje poslovanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SVRHA I DJELATNOST

 

Članak 7.

 

Svrha je MHM promicati narodni i kulturni identitet hrvatskoga naroda na svim područjima umjetničkoga, znanstvenoga i duhovnoga stvaralaštva.

Članak 8.

Poradi toga MHM će osobito:

 

 1. proučavati, štititi i promicati hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu,
 2. proučavati hrvatsku prošlost i sadašnjost te prošlost i sadašnjost lokalne sredine,
 3. čuvati i njegovati izvornost i osobitost hrvatskog jezika,
 4. promicati narodnu prosvjetu,
 5. izdavati knjige, časopise, novine i ine publikacije, u skladu sa zakonskim propisima,
 6. osnivati ili poticati osnivanje kulturnih udruga (glazbenih, kazališnih, likovnih folklornih, znanstvenih, tehničkih i dr.),
 7. organizirati umjetnička, znanstvena i stručna predavanja, izložbe, koncerte, tribine i skupove,
 8. organizirati i poticati znanstvene i stručne projekte,
 9. poticati arheološka istraživanja u lokalnoj sredini,
 10. organizirati tečajeve za kulturno i gospodarsko prosvjećivanje,
 11. pomagati umjetnike i znanstvenike, a ponajprije svoje članove,
 12. okupljati kulturne djelatnike i sve one koji su spremni ostvarivati svrhu i zadaću Matice hrvatske,
 13. surađivati s umjetničkim, stručnim, i prosvjetnim udrugama i ustanovama.

MHM bavit će se i drugim djelatnostima što bi mogle pridonijeti ispunjenju njezine svrhe i zadaće.

Radi provođenja djelatnosti iz ovog članka, članovi MHM mogu se organizirati u sekcije i klubove.

 

Članak 9.

MHM osobitu će pozornost posvećivati mladima, organiziranim poticanjem rada mladih na području znanosti, umjetnosti i uopće kulture.

 

III. JAVNOST RADA

 

Članak 10.

Djelatnost je MHM i njezinih tijela javna.

Zapisnici Skupštine dostavljaju se Središnjici Matice hrvatske u Zagrebu.

 

Članak 11.

Članovi MHM u sklopu rada udruge ne mogu promicati interese političkih stranaka.

 

 1. ČLANSTVO

 

Članak 12.

Članstvo je u udruzi dobrovoljno, a članom MHM postaje se učlanjenjem u Maticu hrvatsku.

Članovi MHM mogu biti redoviti i počasni.

Na prijam članova, njihova prava i obveze, visinu članarine te na prestanak članstva, primjenjuju se odredbe Pravila Matice hrvatske.

 

 

Članak 13.

MHM vodi evidenciju svojih članova.

Oblik, sadržaj i način vođenja evidencije utvrdit će Predsjedništvo udruge.

 

 

 1. UPRAVNA TIJELA MATICE HRVATSKE MOSTAR

 

Članak 14.

Upravna tijela MHM jesu:

 1. Skupština,
 2. Predsjedništvo,
 3. Nadzorni odbor.

 

Članak 15.

Članovi upravnih tijela MHM biraju se na razdoblje od četiri (4) godine.

 

Skupština

 

Članak 16.

Najviše je tijelo MHM Skupština, koju čine članovi udruge.

Skupština zasjeda svake četiri godine.

 

Članak 17.

Skupštinu saziva Predsjedništvo MHM.

Predsjedništvo, osam dana prije zasjedanja Skupštine, šalje svakom članu poziv kojim se određuju:

 • mjesto i vrijeme početka zasjedanja,
 • prijedlog dnevnog reda.

Pozivu se prilažu:

 • izvješće o radu,
 • prijedlog promjena Pravila, ako se Pravila mijenjaju,
 • popis kandidata za upravna tijela MHM.

 

Članak 18.

Predsjedništvo MHM može sazvati izvanredno zasjedanje skupštine.

Pozivanje članova obavlja se istovjetno kao u članku 17.

 

Članak 19.

Radom Skupštine upravlja Radno predsjedništvo, koje bira Skupština na prijedlog Predsjedništva MHM na početku zasjedanja.

Radno predsjedništvo se sastoji od najmanje tri člana i to predsjedavajućeg Radnog predsjedništva i dva člana te zapisničara.

 

 

 

 

Članak 20.

Skupština može odlučivati ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova MHM.

Ako na zasjedanje ni pola sata nakon predviđena početka ne dođe više od pola članova, pravovaljano odlučuju nazočni, ako je nazočna najmanje trećina zastupnika.

 

 

Članak 21.

Skupština:

raspravlja i odlučuje o tome kako će se što bolje postići svrha MHM,

 1. raspravlja o izvještajima ostalih upravnih tijela,
 2. bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, tajnika i ostale članove Predsjedništva MHM
 3. bira i razrješava Nadzorni odbor,
 4. odlučuje o promjenama Statuta,
 5. nadzire financijsko poslovanje i upravljanje imovinom MHM bira zastupnike MHM na Glavnoj skupštini Matice hrvatske,
 6. dodjeljuje književne o ostale nagrade te pomoć umjetnicima i znanstvenicima.

 

Članak 22.

O donošenju i promjenama statuta Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem ako se drukčije ne odluči.

 

Članak 23.

Kad je za predsjednika, potpredsjednika, tajnika ili člana Predsjedništva istaknut samo po jedan kandidat, bit će izabran ako dobije barem polovicu glasova nazočnih članova Skupštine.

Kad su istaknuta dva kandidata, bit će izabran kandidat koji dobije više glasova, a ako dobiju jednak broj glasova, izbori se ponavljaju do jedan kandidat ne dobije većinu.

Kad je istaknuto više kandidata, a nijedan ne dobije barem polovicu glasova nazočnih članova, izbori se ponavljaju između dva kandidata s najvećim brojem glasova.

 

  Predsjedništvo

 

Članak 24.

Predsjedništvo čine: predsjednik, potpredsjednik, glavni tajnik, rizničar i sedam  članova Predsjedništva.

 

Članak 25.

Predsjedništvo provodi odluke Skupštine te vodi poslovanje MHM

 

Predsjedništvo:

 1. saziva Skupštinu, predlaže Dnevni red i kandidate za dužnosti i tijela koje bira Skupština,
 2. Utvrđuje prijedlog Statuta te njegove izmjene i dopune,
 3. Održava redovite veze s ograncima Matice i Središnjicom,
 4. Imenuje urednike knjiga, novina i časopisa Matice hrvatske Mostar,
 5. Predlaže primanje novih članova Matice,
 6. Organizira predavanja, tribine, skupove, tečajeve, znanstvene, umjetničke i stručne projekte,
 7. Imenuje rizničara MHM,
 8. Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u Tajništvu
 9. Pomaže, općenito, svaku javnu djelatnost usmjerenu očuvanju kulturnih dobara i razvitku kulture u hrvatskom narodu
 10. Osniva zaklade,
 11. Donosi financijski plan i zaključni račun Matice hrvatske Mostar,
 12. Donosi propise za provedbu ovoga Statuta,
 13. Odlučuje o nakladničkoj djelatnosti,
 14. Odlučuje o nagradama za obavljene stručne poslove,
 15. Obavlja i druge poslove koji nisu u djelokrugu ostalih upravnih tijela Matice.

Pravovaljane odluke Predsjedništva donose se natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

Predsjednik MHM

 

Članak 26.

 1. zastupa i predstavlja MHM u javnosti,
 2. saziva i vodi sjednice Predsjedništva i predlaže dnevni red,
 3. usklađuje rad članova Predsjedništva,
 4. brine o provođenju odluka upravnih tijela MHM,
 5. potpisuje odluke i akte upravnih tijela MHM.

 

Potpredsjednik MHM

 

Članak 27.

– Koordinira i vodi djelatnosti MHM prema odlukama Predsjedništva ,

– Zastupa MHM prema dobivenim ovlastima.

 

 

Glavni tajnik MHM

 

Članak 28.

Glavni tajnik vodi  poslovanje koje mu povjeri Predsjedništvo MHM, brine o ustroju MHM, sudjeluje u radu upravnih tijela, priprema dokumente i vodi njihove evidencije, priprema sjednice Predsjedništva i tekstove odluka.

Glavni tajnik nadzire vođenje evidencije članstva i naplatu članarine.

 

 

 

Član Predsjedništva MHM

 

Članak 29.

Predlaže i vodi programe MHM vezane uz područje djelovanja Matice za koje se opredijeli i prema zaduženju Predsjedništva te koordinira programe toga usmjerenja.

 

 

 

 

 

 

Članak 30.

Član Predsjedništva predlaže osobito je dužan skrbiti o programima MHM vezanima uz knjigu, nakladništvo i periodiku te koordinirati djelovanje odjela i članova u programima umjetničkog i znanstvenog usmjerenja.

 

Članak 31.

Skupština MHM može i prije isteka mandatnog razdoblja razriješiti dužnosti pojedine članove ili cijelo Predsjedništvo MHM, bude li njihovo djelovanje u opreci sa svrhom i zadaćom Matice hrvatske ili na njihov opravdani pismeni zahtjev.

 

Članak 32.

Za urednost novčanog poslovanja MHM zadužen je rizničar MHM.

Rizničar vodi evidenciju članstva i naplatu članarine te o tome izvješćuje Predsjedništvo MHM

 

Nadzorni odbor

 

Članak 33.

Nadzorni odbor brine se o zakonitosti rada MHM.

 

Članak 34.

Nadzorni odbor ima tri člana koji iz svojih redova biraju predsjednika NO.

NO donosi odluke većinom glasova svojih članova.

 

Članak 35.

Nadzorni odbor u svako doba može pregledati poslovanje i dokumentaciju MH Mostar.

Nadzorni odbor surađuje s rizničarom i o svome radu izvještava Skupštinu MHM u proteklom mandatnom razdoblju.

 

 

 1. IMETAK MHM

 

Članak 36.

Imetak MHM tvore:

 1. Prihodi od članarine te prihodi od dobrotvornih prinosa i darova,
 2. Prihod od nakladničke djelatnosti,
 3. Prihodi iz državnog, federalnog, županijskog i gradskog proračuna,
 4. Prihodi od dotacija,
 5. Prihodi od zaklada,
 6. Ostali prihodi.

 

Dobit ostvarena poslovanjem rabi se isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti MHM.

Pravne osobe i članovi koji MHM daruju doprinos s nekom nakanom imaju pravo nadzirati kako je taj novac utrošen.

 

 

 

 

VII. OPĆE ODREDBE

 

Članak 37.

Upravna tijela MHM mogu donositi pravovaljane odluke na sjednicama ako je nazočno više od polovice članova.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

U slučaju podijeljenosti glasova na sjednici Predsjedništva MHM, odlučuje glas predsjednika.

Odluke se donose javnim glasovanjem, ako se drukčije ne odluči.

Zapisnik Predsjedništva MHM potpisuje zapisničar i glavni tajnik, a odluke svih tijela potpisuje predsjednik MHM.

Zapisnik Skupštine MHM potpisuje predsjedavajući Radnog predsjedništva.

Zapisnike i odluke Nadzornog odbora sastavlja i potpisuje zapisničar i predsjednik NO.

 

 

VIII. PRESTANAK RADA MATICE HRVATSKE MOSTAR

 

Članak 38.

O prestanku rada MHM odlučuje Skupština.

Odluka o prestanku rada MHM pravovaljana je ako je donijeta dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Prestanak rada MHM može uslijediti i snagom zakonskih propisa.

 

Članak 39.

Ako MHM prestane s radom, imaju se namiriti njezine imovinske obveze.

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.

MHM član je Matice hrvatske u Zagrebu, ima status njezina ogranka i djeluje u skladu s njezinim Pravilima.

 

Članak 41.

Ovaj Statut donijela je Skupština Matice hrvatske Mostar dana 20.1. 2014. Statut se primjenjuje kada ga potvrdi tijelo državne uprave mjerodavno za udruge.

 

 

 

 

Mostar,  20.1. 2014.

 

Matica hrvatska Mostar

________________________________

    prof.dr. Ljerka Ostojić, predsjednica